• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku
  • ul. Rybacka 7/8
  • 76-200 Słupsk
  • Napisz email
  • biuro@chsd.slupsk.pl
  • Zadzwoń
  • 502 761 165

O Stowarzyszeniu

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarzodową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w Częstochowie. Dwa lata później - 10.12.2001 r. - z inicjatywy pastora Daniela Wołkiewicza główna siedziba została przeniesiona do Klucz. Tu jako pierwsze powstaje Schronisko "Dom Nadziei" dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od tego momentu datuje się prężny rozwój organizacji. Do końca 2004 r. zostają utworzone 22 Oddziały Terenowe ChSD, a podobnych Schronisk na terenie całego kraju jest już 19. Działają również świetlice socjoterapeutyczne, hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci. Chęć niesienia pomocy innym sprawia, że Stowarzyszenie systematycznie rozwija swoją działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: - w lutym 2005 r. został utworzony nowy Oddział Terenowy w Pieszycach, a w kolejnych miesiącach dwa następne - w Katowicach (marzec 2005 r.) i Włocławku (czerwiec 2005 r.). Także miasta na północy zaraziły się pasją by wspierać potrzebujących. Przyszła kolej na Słupsk (styczeń 2007 r.), a rok później (styczeń 2008 r.) powstał nasz Ustecki Oddział. Głównym środkiem utrzymania - jako organizacji non profit - są darowizny i dotacje. Dzięki nim oraz dzięki ludziom dobrej woli, ChSD dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski. Swym podopiecznym zapewnia nie tylko dach nad głową, ale też wsparcie duchowe i pomoc terapeutyczną. W sierpniu 2004 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.


Decyzją Prezydenta Miasta Słupska z dnia 06.04.2013 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało spalony w części budynek po starej stolarni (o powierzchni użytkowej ok. 340m2) przy ul. Rybackiej 7/8. Realizacja naszej wizji wymagała od samego początku sporych nakładów finansowych, ponieważ budynek, który otrzymaliśmy wymagał gruntownego remontu, a koszt niezbędnych materiałów budowlanych przekraczał nasze możliwości finansowe. Dzięki wsparciu i darowiznom słupskich firm, przedsiębiorców i ludzi dobrej woli, którzy przekazali nam nieodpłatnie niezbędne materiały budowlane, w przeciągu dwóch lat udało się w pełni wyremontować obiekt. Wykonawcami robót budowlanych byli wolontariusze oraz więźniowie z aresztu śledczego w Ustce. Obecnie w tym budynku, przy współpracy z Urzędem Miasta Słupska oraz z Gminą Kobylnica, realizowany jest projekt „MÓJ AZYL”. Jest on skierowany do osób (w szczególności matek z dziećmi) doświadczających przemocy domowej, a polega na udzieleniu schronienia i wszelkiej, niezbędnej pomocy. Prowadzony jest tam także hostel dla osób po długoterminowych programach terapii uzależnień, którym pomagamy ponownie włączyć się w życie zawodowe i społeczne.

Wyremontowaliśmy także pomieszczenie przeznaczone na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży przy ul. Chopina oraz podejmujemy wiele innych tego typu działań, wspierających mieszkańców gminy i miasta Słupska. Obszar naszej działalności stale się poszerza. Widzimy potrzebę rozdzielenia poszczególnych zadań i stworzenia osobnego miejsca tymczasowego pobytu dla osób doświadczających przemocy domowej, jak również stworzenia miejsc tymczasowego zamieszkania dla bezdomnych kobiet wraz z dziećmi.

W 2018 r. zakończyliśmy remont sali rekreacyjno-sportowej przy ul. Rybackiej. W tym miejscu będziemy mogli organizować spotkania dla grup młodzieży, dzieci, czy osób starszych. Będą odbywać się tam różnego rodzaju działania m.in. wykłady, warsztaty związane z profilaktyką, jak również będzie to miejsce spotkań integracyjnych, twórczych, wspierających rozwój.

Każde miejsce, które tworzymy jest przeznaczone dla ludzi, często odrzuconych, samotnych, zapomnianych, borykających się z różnymi życiowymi trudnościami. Naszym zadaniem jest dawać nadzieję i pomagać tym, którzy najczęściej sami nie wiedzą jak radzić sobie ze swoim życiem, którzy już stracili nadzieję. Wierzymy, że warto walczyć o każdego człowieka.